Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka Plikow Cookies. Mozesz okrslić warunki przechowywania lub dostepu do plikow cookies w Twojej przegladarce. ×

 • 1 Polecamy mi?so wo?owe II g. cena 11,99 z?/kg
  Polecamy wo?owina II
 • 1 Poledwica wo??owa 1,8-2 kg.
  W sprzeda??y polÄ?dwica wo??owa z g??owa 1,8-2 kg cena netto/kg  69,90 .

 • 1 Kie?basa krakowska podsuszana.
  Producent: KABANOS
 • 1 ?ata wo?owa.
  Producent: F.H. Kabanosik. Zaklad rozbioru miesa.
 • 1 Szynkowa z fileta .
  Producent: Nikpol.
 • 1 Filet z indyka ?wie?y.
  Producent: F.H. Kabanosik. Zaklad rozbioru miesa.
 • 1 Szynka wieprzowa bez ko?ci 3D.
  Producent:
 • 1 Pol?dwica bia?a -ligawa.
  Producent: F.H. Kabanosik. Zaklad rozbioru miesa.

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Niezalogowany

 Polityka plików cookies

1. Sklep internetowy "Kabanosik.pl" znajduj?cy si? pod adresem http://www.kabanosik.pl jest w?asno?ci? "Kabanosik" Hurtownia w?dlin, mi?sa i drobiu .
2. Zakupy w ww. sklepie internetowym odbywaj? si? wg podanego ni?ej regulaminu za po?rednictwem sieci internetowej.
3. Ceny w naszym sklepie podawane s? w z?otych polskich i zawieraj? podatek VAT (s? cenami brutto).
4. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowi?zany jest do wype?nienia formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane Klienta wykorzystane zostan? jedynie w celu realizacji zamówienia.
5. Realizowane s? wy??cznie zamówienia potwierdzone telefonicznie, b?d? przez e-mail, Klientów z poprawnie wype?nionym formularzem zg?oszeniowym.
6. Zamówie? potwierdzonych nie mo?na anulowa?.
7. Zakupione towary s? dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
8. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia przesy?ki, która zostanie uzgodniona podczas potwierdzenia zamówienia.
9. Klient wybiera form? p?atno?ci za zamówiony towar:
a) p?atno?? gotówk? przy odbiorze,
b) przedp?ata przelewem na konto naszej Firmy w ci?gu 2 dni od daty z?o?enia zamówienia i jego potwierdzeniu (po otrzymaniu potwierdzenia z Banku dokonania przelewu zostanie wys?any zamówiony towar).
10. Koszty przesy?ki zakupów dokonanych na kwot? powy?ej 1000 PLN b?d? pokrywane przez "Kabanosik" Hurtownia w?dlin, mi?sa i drobiu.
11. "Kabanosik" Hurtownia w?dlin, mi?sa i drobiu zastrzega sobie prawo do odst?pienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
12. Jakiekolwiek zmiany dotycz?ce zamówienia wymagaj? pisemnej zgody zamawiaj?cego i dostawcy.
13. Towary oferowane w "Kabanosik" Hurtownia w?dlin, mi?sa i drobiu s? obj?te gwarancj? producenta.
14. W przypadku reklamacji nale?y kontaktowa? si? z "Kabanosik" Hurtownia w?dlin, mi?sa i drobiu (patrz kontakt).
15. Sklep "Kabanosik.pl" zobowi?zuje si? do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
(Dziennik Ustaw nr 133, poz 883).
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi?zuj? przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny ( z dnia 31 marca 2000r. Dz. U. nr 22 poz 271).